การจัดการศึกษางานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2554

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ด้วยกองการศึกษา  หน่วยศึกษานิเทศก์  ได้กำหนดจัดโครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ขึ้นในระหว่างวันที่  ๒๔๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   โดย  นายทรงชัย   วงษ์วัชรดำรง  เป็นประธาน   และ ผอ.นิรันดร์  สุนทรอารมณ์  กล่าวรายงานการอบรม   ซึ่งดำเนินการ  โดย ศึกษานิเทศก์  นางจตุพร  แก้วเนิน  นางศิลา  สงอาจินต์  และทีมงาน  ซึงประกอบด้วยครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล   ตัวแทนโรงละ  ๑๐ คน  รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน  ซึ่งวิทยากร  ดร.ไกรเดช  ไกรสกุล  และ อ.วิชาญ  กาญจนไพโรจน์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช          
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น