การจัดการศึกษางานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2554

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การจัดการศึกษางานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้

ภาพรวมกิจกรรมผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับภาคใต้  ครั้งที่  ๗  ประจำปี  ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง  โรงเรียนสตรีทุ่งสง  และโรงเรียนชัยชุมพล  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กำหนดระเบียบให้รายการประกวดแข่งขันที่ได้อันดับ  ๑ – ๓ ในระดับภาค จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันต่อในระดับประเทศไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น